วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

                                         

                                                                  แบบฝึกหัดท้ายบท

 

1.  ยกตัวอย่างการเชื่อมอินเตอร์เน็ตในแต่ละประเภท คือ PAN, LAN, MAN, WAN พร้อมภาพประกอบ

     ตอบ   PAN เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้งานส่วนบุคคล

            ยกตัวอย่างในการเชื่อต่อแบบ PAN โดยการเชื่อต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรศัพท์มือถือ การเชื่อมต่อพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะอยู่ในระยะใกล้ และมีการเชื่อมต่อแบยบไร้สาย

                  LAN เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน Local Area Network Lan เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

            ยกตัวอย่างการเชื่อมต่อแบบ LAN การเชื่อต่อแบบนี้จะอยู่ภายในบ้าน ภายในสำนักงาน และภายในอาคาร สำหรับการใช้งานในบ้านอาจเรียกเรคือข่ายประเภทนี้ว่า เครือข่ายที่พักอาศัย ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

          WAN เป็นเครือข่ายกว้าง หรือแวน (Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพื้นที่ไกลจากกันมาก

           ยกตัวอย่างการเชื่อมต่อแบบ WAN การเชื่อมต่อแบบนี้จะเป้นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภายใน รวมไปถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ

     MAN ระบบแมน Metroplitan Area Network เป็นระบบการเชื่อมต่อกันในระหว่างทางที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมระยะทางเป็น 100 กิโลเมตร มีการติดต่อกันในระยะที่ไกลกว่าระบบเลนใกล้กว่าระบบแวน เป็นการตัดต่อระหว่างเมือง

          ยกตัวอย่างการเชื่อมต่อแบบ MAN คือการเชื่อมต่อข้ามจังหวัดอย่างกรุงเทพถึงเชียงใหม่ หรือจะเป็นการติดต่อระหว่างรัฐต่าง ๆ

 

2. หากนักศึกษาต้องการเชื่มต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต น.ศ. คิดว่ามีกี่วิธี และวิธีการใดบ้าง

    ตอบ  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้สองลักษณะด้วยกันได้แก่

                1. การเชื่อมต่อโดยหมุนโมเด็ม (Remote Access)

                        2. การเชื่อมต่อแบบระบบ LAN 

                ส่วนใหญ่การเชื่อมต่อแบบหมุนโมเด็ม (Remote Access) จะเป็นการเชื่อมต่อมาจากทางบ้าน และการเชื่อมต่อแบบ LAN จะเป็นการเชื่อมต่อภายในองค์กร โดยจะขอกล่าวถึงการเชื่อมต่อแบบหมุนโมเด็มก่อน ดังนี้การเชื่อมต่อโดยหมุนโมเด็ม (Remote Access)

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบนี้สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีได้แก่

                        1.การขออนุญาตและเสียค่าบริการให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP) หรือที่สถาบันที่ท่านศึกษา หรือหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่โดยสิ่งที่ได้คือ ชื่อผู้ใช้ (Internet Account ) และรหัสผ่าน (Password)

                         2.สายโทรศัพท์

                         3.โมเด็ม อาจจะเป็น Internal Modem หรือ External Modemเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสื่อสารข้อมูล (Communication Program)

                                                                                               อ้างอิง  :  http://www.thaiwbi.com/course/Internet_Connect/ 

 

3.  อธิบายความแตกต่างของ HUB และ SWITCH พร้อมภาประกอบ

     ตอบ   Switch และ Hub จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ Switch จะมีระบบการจัดการที่ดีกว่า Hub  ทำให้สามารถทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่า สามารถรับและส่งข้อมูลได้พร้อมกัน อีกทั้งยังลดปัญหาของการเกิดการชนกันของข้อมูลในเครือข่ายได้ด้วย    Hub นั้นเวลาส่งข้อมูลจะเป็นแบบ broadcast กระจายไปทุกเครื่อง ฉะนั้นยิ่งมีคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับฮับมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้แบนด์วิธต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องลดลง  ขณะที่ Switch นั้นจะสามารถส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตที่เป็นปลายทางเท่านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือสามารถส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ในเวลาเดียวกัน และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีแบนด์วิธเท่ากับแบนด์วิธของสวิตซ์   ส่วน Hub หรือ Reapter เป็นอุปกรณ์รวมสายสัญญาณระบบเครือข่ายเหมือน Switchแต่ Hub แตกต่างกับ Switch ตรงที่ Hub มี 1 Boardcast 1 Collisionส่วน Switch มี 1 Boardcast และ Collision มากกว่า 1 Collision  เช่น 100Mbps Switch 16 Port มี 1 Boardcast 16 Collision Daterate 100Mbps per port (Dual Speed)แต่ถ้า 100Mbps Hub 16 Port มี 1 Boardcast 1 Collision Datarate 100Mbps หาร 16 จะได้ความเร็ว Datarate ต่อ Port(โดยยังไม่คิด Collision Domain)ทำให้ Switch มี Utilization ดีกว่า Hub และได้ความนิยมมากกว่า  Bridge กับ Switch มีความสามารถในกับจัดการ Traffic ในชั้น DataLink Layer คล้ายกัน โดยใช้ Bridging Table เป็นตัวคำนวณเส้นทางเดินของข้อมูลแต่ Bridge ใช้ Software ในการทำงาน จึงทำงานได้ช้า และ สามารถขยาย Port ได้เพียง 16 เท่านั้น จึงทำให้ Bridge ไม่ได้รับความนิยม ปัจจุบันไม่มี Bridge ขายแล้วนะครับSwitch ใช้ Hardware ในการทำงาน จึงทำงานได้เร็วกว่า Bridge สามารถขยาย Port ได้ไม่จำกัด ปัจจุบัน Switch มีความสามารถสูงมากทั้งในการทำ Virtual LAN ทำ Spanning Tree โดยใช้ BPDU เป็น Protocol ในการติดต่อSwitch Layer 3 มีความสามารถทำ Routing Table ได้ ปัจจุบันมี Switch Layer 7 ที่มีความสามารถสูงมาก ทำงานได้ครบทั้ง 7 Layer

 รูปของ HUB

รูปของ Switch

 

4.  อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ wi - fi และ Wireless ว่าเหมือน หรือต่างกันอย่างไร พร้อมภาพประกอบ

     ตอบ      Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) นั้นเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) ปัจจุบันนั้นใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงผ่านจุดให้บริการ ซึ่ง Wi-Fi (ไวไฟ) เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สายภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทุกตัวยี่ห้อต่างๆ นั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา

                    Wireless ลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย ซึ่งอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือว่่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless ง่ายๆ Wireless ก็คือระบบ LAN แบบไร้สาย (WLAN) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ถ้าเครือข่ายที่เชื่อมต่อมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้                                                                                       

                        สรุปว่า Wi-fi และ Wireless แตกต่างกันโคย

                           Wi-Fi นั้นเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) ปัจจุบันนั้นใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงผ่านจุดให้บริการ

                           สำหรับ Wireless ก็คือระบบ LAN แบบไร้สาย (WLAN) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ถ้าเครือข่ายที่เชื่อมต่อมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

                           สรุปแล้วการทำงานเหมือนกันแต่เรียกต่างกัน

                                                  ถ้าเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเรียก Wireless

 

   ถ้าเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงเรียก  

5.  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi คืออะไร มีรูปแบบการเชื่อมต่ออย่างไร พร้อมภาพประกอบ

     ตอบ   Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN : WLAN ) หมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น                      ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทยุ (Radio) หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้
การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายมีมาตราฐาน
IEEE802.11 เป็นมาตราฐานกำหนดรูปแบบการสื่อสาร ซึ่งมาตราฐานแต่ละตัวจะบอกถึงความเร็วและคลื่นความถี่สัญญาณที่แตกต่างกันในการสื่อสารข้อมูล เช่น 802.11b และ 802.11g ที่ความเร็ว 11 Mbps และ 54 Mbps ตามลำดับ และขอบเขตของสัญญาณคลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 เมตรในพื้นที่โล่งและประมาณ 30 เมตรในอาคาร ซึ่งระยะทางของสัญญาณมีผลกระทบจากสิ่งรอบข้างหลายๆ อย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ ความหนาของกำแพง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมถึงร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น                     รูปแบบการเชื่อมต่อ

                           การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมี 2 รูปแบบ คือแบบ Ad-Hoc และ Infrastructure การใช้งานเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้บริการทั่วไปจะเป็นแบบ Infrastructure คือมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ของผู้ให้บริการเป็นผู้ติดตั้งและกระจายสัญญาณ ให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเรียกว่า "การ์ดแลนไร้สาย" หรือชนิดใหม่จะทำมาเป็นชนิด USB เรียกว่า Wireless USB ( รูปร่างเหมือน ThumDrive ) เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไป Access Point ของผู้ให้บริการ                          สรุปก็คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย เหมือนกับระบบแลน ( LAN ) ที่ใช้สายปกติ แตกต่างที่อุปกรณ์ทางกายภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องใช้สายสัญญาณแต่อย่างใด โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณและใช้งานได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง
                      อ้างอิงจาก       http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/wireless/IEEE80211_1.php

6. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผ่านมือถือ มีขั้นตอนอย่างไร อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด

    ตอบ   วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์

                    1. ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite (ทำตามหน้าจอไปเรื่อยๆ)

                    2. ต่อสาย USB Cable ด้านหนึ่งกับโทรศัพท์ อีกด้านต่อเข้ากับ USB Port ของคอมพิวเตอร์

                    3. ที่หน้าจอมือถือ จะแสดงข้อความว่าจะเชื่อมต่อแบบใด? (PC Suite, Printing & media, Data Strage) ให้เราเลือก PC Suite

                    4. ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ในส่วนของโปรแกรม Nokia PC Suite ให้คลิกเลือกไอคอน Connect to the Internet ดังภาพประกอบ

 

                     5.จะมีหน้าต่างแสดง One Touch Access และโปรแกรมจะเชื่อมต่อให้ทันที

                     6. ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Disconnect